Phương pháp hình Flash

Bài học này sẽ cũng cố những gì con bạn đã được học trong bài đa giác quan trước, những hình chớp với tốc độ tương đương với chữ trong bài học từ flash.