Phương pháp Từ chớp

Thông tin được trình bày với một tốc độ mà não phải có khả năng hấp thụ cao nhất. Điều này giúp trẻ có khả năng nhớ được một lượng thông tin lớn một cách hiệu quả.
Kiểu dạy này đặc biệt có hiệu quả đối với trẻ còn rất nhỏ, những người có não phải chiếm ưu thế hơn so với người lớn.