Ella bắt đầuđọclúc bé 4 thángtuổi.

Anna, M.D. - Mẹ của Ella

Bé bắt đầu đọc từ 1 chương trình khác, nhưng chương trình khác nhưng chương trình đó có số lượng từ rất giới hạn. Nhưng Little Reader không những chứa đựng những từ đơn mà còn dạy âm đọc, từ ghép, câu, và truyện. Little Reader là chiếc cầu để kết nối giữa việc đọc từ đơn sang đọc cả 1 câu truyện. Little Reader là công cụ học tốt, giúp Ella tạo được một bước đệm từ đọc từng từ riêng lẽ sang đọc cả quyến sách, và không chỉ tiếng Anh mà còn cả tiếng Trung Quốc nữa.

Little Reader có chứa đựng rất nhiều thứ bổ ích để giúp bạn dạy con. Nó có cấu hình cao và rất dễ dàng sử dụng. Ngay cả người không biết nhiều về công nghệ như tôi cũng có thể công nghệ như tôi cũng có thể tạo được không chỉ là tài liệu tiếng Anh mà còn cả tài liệu tiếng Trung nữa. Đó là một điểm nữa tôi thích ở Little Reader. Bạn sẽ có thể điều chỉnh để dạy con mình những ngôn ngữ. Thật ra tôi cũng dùng Little Reader để dạy Ella tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philipin.